top of page

ПОСЛУГИ

ТОВ НДП "ЕКОЕКСПЕРТ" можна доручити будь-які роботи, повязані з розробкою та оформленням екологічної документації згідно до вимог чинного законодавтсва

ОТХОДЫ

ВІДХОДИ

 • інвентаризація джерел утворення відходів

 • розробка технічних паспортів відходів

 • розробка реєстрових карток об'єктів утворення, перетворення та утилізації відходів

 • розробка паспортів місць видалення відходів 

 • розробка декларацій про утворення відходів

Місце видалення відходів. Відвал розкривних порід
Джерело викидів забруднюючих речовин у атмосферу

ПОВІТРЯ

 • інвентаризація викидів забруднюючих речовин

 • розробка документації, що обгрунтовує обсяги викидів

 • отримання дозволів на викиди
 • розробка проектів санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств

 • постановка на державний облік об'єктів, які можуть шкідливо вплинути на здоров'я людей і стан атмосферного повітря

 • розробка та реєстрація паспортів пило-газоочисних установок

 • розробка технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин

 • проведення інструментальних вимірювань забруднюючих речовин

 • ведення звітності та верифікація парникових газів

ПОВІТРЯ
ВОДА

ВОДА

 • розробка індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення

 • розробка документів та отримання дозволів на спеціальне водокористування (СВК)

 • розробка паспортів водного господарства

 • розробка проектів нормативів гранично-допустимого скиду (ГДС)

 • надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері водокористування

Забруднення водного джерела стічними водами
АУДИТ
Об'єкт екологічного аудиту промислового підприємства

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 • усіх видів виробничої діяльності підприємств та організацій

 • передпроектної, проектної, звітної та іншої документації, пов'язаної з охороною навколишнього середовища

КОМПЛЕКСНА 
ОЦІНКА

 • роботи зі стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

 • супровід процедури Оцінки впливу на довкілля (ОВД)

 • оцінка ступеню впливу техногенних об'єктів на навколишнє середовище

Комплексна екологічна оцінка розсіювання забруднюючих речовин
МЕНЕДЖМЕНТ
Автоматична система екологічного моніторингу

МОНІТОРИНГ

 • розробка програм організації моніторингових спостережень за станом компонентів довкілля

 • розробка програм післяпроектного моніторингу відповідно до екологічних умов Висновків з ОВД

 • розробка програм організації автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря (АСЕМ) на межі СЗЗ підприємства та в населених пунктах

 • проведення моніторингових спостережень за станом поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів територій потенційного впливу техногенних об’єктів промислових підприємств

МОНІТОРИНГ
bottom of page