top of page

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Реалізуючи політику якості, ми підтверджуємо, що наші зусилля спрямовані на те, щоб виправдати і перевершити очікування клієнта щодо якості наданих нами послуг.

 

Кожен з нас бере участь у поліпшенні якості продукції, послуг і підвищення ефективності праці.

Ми усвідомлюємо, що якість забезпечується професіоналізмом всіх працівників підприємства, тому кожен з нас несе персональну відповідальність за якість.

Організаційною основою всіх робіт з якості є документована система якості, що відповідає стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та реалізує принцип її безперервного вдосконалення.

У своїй діяльності ми керуємося наступними принципами:

 • знижувати будь-які ризики, що несуть травматизм і потенційну загрозу життю, здоров'ю персоналу підприємства;

 • впроваджувати і вдосконалювати ресурсозберігаючі технології, реалізувати проекти, спрямовані на зниження шкідливих впливів підприємства на навколишнє середовище;

 • застосовувати економічно обґрунтовані підходи, враховувати потребу зацікавлених сторін на основі збалансування інтересів;

 • виробляти продукцію відповідно до вимог нормативних документів і законодавчих актів, постійно вдосконалювати процеси з метою задоволення вимог споживачів на всіх етапах життєвого циклу продукції.

 • аналізувати звернення з питань якості продукції і приймати коригувальні та запобіжні дії;

 • залучати персонал шляхом проведення його навчання, інформування, вдосконалення системи мотивації якісної праці;

 • здійснювати постійний моніторинг, проводити внутрішні аудити, для прийняття рішень, заснованих на факторах;

 • постійно поліпшувати систему менеджменту якості, процеси та продукцію, в напрямках, що встановлюються на підставі аналізу даних;

 • підтримувати постійне взаємовигідне співробітництво з партнерами.

 • Керівництво ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» закликає своїх підлеглих до вдосконалення, прагненню до вироблення загального відповідального ставлення до якості як до найбільш важливого показника роботи колективу в цілому і кожного співробітника окремо.

 • Керівництво ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» має намір неухильно дотримуватися викладеної політиці, несе відповідальність за її реалізацію і закликає персонал підтримувати його.

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Усвідомлюючи свою відповідальність за охорону навколишнього природного середовища, ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» проводить відкриту екологічну політику яка передбачає ефективну взаємодію і відкритий діалог з представниками громадськості, органами влади, громадськими екологічними організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

  

Організаційною основою всіх робіт з якості є документована система екологічного менеджменту, що відповідає стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 та реалізує принцип її безперервного вдосконалення.

Зобов’язання компанії щодо реалізації екологічної політики:

 

 • підтримувати на належному рівні ефективну систему екологічного менеджменту;

 • дотримуватися законодавчих і нормативних вимог в галузі охорони навколишнього середовища;

 • мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище за допомогою зниження споживання води, тепла та електроенергії;

 • здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення рівня його екологічної свідомості і інформованості, розуміння особистої відповідальності за стан навколишнього середовища і здоров'я суспільства;

 • виконувати взяті на себе екологічні зобов'язання перед зацікавленими сторонами;

 • аналізувати і постійно поліпшувати процеси системи екологічного менеджменту;

 • удосконалювати екологічну політику, встановлюючи конкретні вимірні цілі;

 • прагнути да досягати лідерства в сфері екологічного менеджменту.

bottom of page